Let Op !
Voorkomen van betaalproblemen vanwege het Coronavirus.
In de media wordt momenteel veel gesproken en geschreven over preventieve betaalregelingen. Vanwege de economische impact van het Coronavirus bieden sommige bedrijven de mogelijkheid aan om in bepaalde situaties tijdelijk geen rente of aflossing van een vordering te betalen. Deze regelingen biedt men dan aan om betaalproblemen bij consumenten en bedrijven te voorkomen.

De NVH leden spelen vanuit hun maatschappelijke positie eveneens een belangrijke rol in het voorkomen van betaalproblemen bij consumenten en bedrijven. Daarvoor verstrekt men een kredietwaardigheidstoets aan bedrijven die hun opdrachtgever zijn. Dit zijn bedrijven die een betaalrisico lopen. In deze kredietwaardigheidstoets worden door de NVH leden betaalervaringen verwerkt. Een opdrachtgever kan dan bij een reeds bestaand betaalprobleem voorkomen dat er nieuwe betaalproblemen ontstaan.

De Nederlandse overheid stimuleert consumenten, kredietverstrekkers en andere leveranciers om specifieke afspraken te maken en biedt ook richtlijnen om nadelige gevolgen van Covid-19 zoveel mogelijk te beperken. Voorbeelden van zulke afspraken zijn bijvoorbeeld een verlaging of tijdelijke opschorting van rentebetalingen, aflossingen en andere betalingsverplichtingen zoals bijv. de huur van een pand. Neem bij vragen contact op met je kredietaanbieder, verhuurder of andere leverancier. Banken, kredietaanbieders en andere leveranciers en dienstverleners werken op dit moment betaalregelingen uit. Wil je weten of jouw bank, kredietaanbieder of leverancier deze mogelijkheden ook aanbiedt? Kijk dan op de website van jouw kredietaanbieder of neem zelf even contact met hen op.

Wie zijn wij en wat is onze missie?
De Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) is de branchevereniging van bedrijven, gespecialiseerd in het maken van (kredietwaardigheid)profielen voor hun klanten. De NVH is opgericht in 1975. Onze leden zijn handelsinformatiebureaus actief in de B2C en B2B sector binnen Nederland. Gezamenlijk hebben zij een marktaandeel van meer dan 80%. Onze missie is het bijdragen aan een duurzame en vitale handelsinformatiesector. NVH-leden dragen bij aan een duurzame data-economie. Niet alleen door het verstrekken van actuele en betrouwbare handelsinformatie, maar ook door een solide en integere wijze van zakendoen met bedrijven en consumenten. Als collectieve belangenbehartiger vormt de NVH de verbinding tussen haar leden, de politiek en alle andere maatschappelijke partijen die actief zijn in en rondom de sector.

Waar staan wij voor?
Met het verzamelen, verwerken, systematiseren, analyseren en interpreteren van (bedrijfs)gegevens bieden handelsinformatiebureaus instrumenten die een essentieel onderdeel vormen binnen vele bedrijfsprocessen. Deze informatie helpt organisaties bij het correct inschatten van risico’s. Het creëert nieuwe kansen die verdere ontwikkeling en groei mogelijk maakt én staat organisaties toe om te beslissen met wie ze zaken willen doen. Handelsinformatie geeft ook invulling aan een belangrijke functie in het economische en maatschappelijke verkeer door middel van ‘vroegsignalering’ en daarmee aan het voorkomen van overkreditering, problematische schuldsituaties en fraude. Handelsinformatiebureaus verzamelen veel data en dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Het zorgvuldig omgaan en waarborgen van de integriteit van data in het algemeen en persoonsgegevens in het bijzonder is cruciaal voor handelsinformatiebureaus, haar opdrachtgevers en de klanten van haar opdrachtgevers. NVH-leden hanteren hierbij een strikte gedragscode.

NVH-lidmaatschap is kwaliteitskeurmerk
Alleen door de NVH goedgekeurde leden kunnen werken volgens de NVH-Gedragscode. Dit omdat deze wordt geborgd door een onafhankelijke Raad van Toezicht en een audit. Samen met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vormt de NVH-Gedragscode een waarborg voor zorgvuldigheid, kwaliteit en naleven van de beroepsethiek.

Zie de pagina Gedragscode voor meer informatie over de NVH-Gedragscode.

 
Let op:

Helaas komt het voor dat bedrijven suggereren lid te zijn van de NVH terwijl dat niet het geval is. Op onze website onder het tabblad "Leden" kunt u nalezen welke bedrijven wél lid zijn van de NVH. Uitsluitend de bedrijven die op deze website worden vermeld zijn daadwerkelijk lid van de NVH en voldoen aan het daarbij behorende kwaliteitskeurmerk. Indien u vragen of klachten heeft over een bedrijf dat zich voordoet als lid van de NVH, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.