Let Op !

Over NVH

De NVH, opgericht op 19 juni 1975, is de beroepsvereniging van bedrijven die zich bezig houden met het verzamelen van financiële en/of kredietwaardigheidsinformatie. Met deze informatie wordt een eerlijk handelsklimaat beoogd voor zowel bedrijf als particulier om zo financiële problemen te voorkomen, te beperken en te saneren.

De NVH is een kwaliteitskeurmerk voor de wijze waarop financiële en/of kredietwaardigheidsinformatie verzameld wordt. Alle leden van de NVH hebben zich onderworpen aan de 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus'. Dit vormt een waarborg voor zorgvuldigheid, kwaliteit en naleving van de beroepsethiek. Voor klachten en geschillen is voorzien in een onafhankelijke raad.

De taken van de NVH

De NVH streeft ernaar:

dat de aangesloten bureaus het handelsinformatiebedrijf naar behoren en volgens wetgeving en gedragscode uitoefenen,
dat de rechten van bedrijven en personen die het onderwerp van informatie zijn worden nageleefd, en
dat de informatie uitsluitend wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze wordt verzameld.

De NVH behartigt de belangen van haar leden naar alle partijen die direct dan wel indirect invloed hebben op het handelsinformatiebedrijf of hiervoor van belang zijn, zoals de overheid, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Consumentenbond en de media. De NVH zorgt ervoor dat aangesloten bureaus de gegevens volgens wettelijk en maatschappelijk aanvaarde normen en waarden beschikbaar stellen.

Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus
Secretariaat Bestuur
Laan van Meerdervoort 1094
2564 AX  's-Gravenhage

Tel.     : 070 - 306 09 55

E-mail :  info@nvhinfo.nl


Zie pagina Nieuws voor statement NVH n.a.v. oprichting meldpunt datagebruik door Consumentenbond.


 
Let op:

Helaas komt het voor dat bedrijven suggereren lid te zijn van de NVH terwijl dat niet het geval is. Op onze website onder het tabblad "Leden" kunt u nalezen welke bedrijven wél lid zijn van de NVH. Uitsluitend de bedrijven die op deze website worden vermeld zijn daadwerkelijk lid van de NVH en voldoen aan het daarbij behorende kwaliteitskeurmerk. Indien u vragen of klachten heeft over een bedrijf dat zich voordoet als lid van de NVH, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.